top of page

Disease severity-specific neutrophil signatures in blood transcriptomes stratify COVID-19 patients

Aschenbrenner AC et al.

Disease severity-specific neutrophil signatures in blood transcriptomes stratify COVID-19 patients

В това изследване се проследява имунният почерк при умерено и тежко протичане на COVID-19 болестта. Използва се метода на РНК секвениране на РНК, изолирана от цяла кръв и или от пречистени гранулоцити. В изследването на цяла кръв са включени 39 COVID-19 пациента и 10 здрави донора. При пациенти с тежко протичане на болестта се идентифицира РНК профил, свързан с активирани неутрофили. Този профил е специфичен за инфекцията, тъй като е сравнен с профила на над 2600 проби от цяла кръв на пациенти, с 12 различни вирусни инфекции и възпалителни заболявания. Гените, идентифицирани с повишена експресия в кръвта са: CD177,eosinophil-derived neurotoxin (RNASE2), haptoglobin (HP), neutrophil elastase (ELANE), olfactomedin 4 (OLFM4), myeloperoxidase (MPO), resistin (RETN), matrix metalloproteinases (MMP8, MMP9), alarmins (S100A8, S100A9, S100A12), и гени свързни с клетъчия цикъл (G0S2, CDC6, CDC25A), тип I интерферон-индуцирани гени (IFI27, IFITM3, SIGLEC1 (CD169)), и гени, свързани с имунна супресия (IL10, SOCS3, ARG1 (Arginase)). При екстраполиране на данните, спрямо клиничното протичане на заболяването, при пациенти с по-тежко протичане на COVID-19 се установява висока експресия на гените CD177, ELANE, MPO, RETN, MMP8 и MMP9. В допълнение, активираният транскрипционен профил на неутрофилите се свързна с ко-експресия на некодиращи дълговерижни РНК (lncRNA), регулиращи CYTOR, ген за преживяемост на неутрофили и с повишена експресия на гени за транскрипционни фактори като STAT1, STAT3, STAT5B, и STAT6 и гени, важни фактори за регулация на неутрофилната функция – GRN, IL1B; PADI4 (PAD4).
При транскриптомен анализ на гранулоцитите се анализат следните групи гранулоцити: с фенотип на незрели, с фенотип, характерен за остро възпаление и с фенотип, характерен за имуносупресия. При пациенти с тежък COVID-19 в незрелите гранулоцити са идентифицирани гени за CD15, MMP8, alarmins (S100A8/9), PADI4 и NLRC4, докато гените, свързани с отговор към интерферон се експресират независимо от тежестта на инфекцията. При гранулоцити с фенотип на имуносупресия се наблюдава екпресия на гени за епигенетични модификатори като HDAC5, SETD1B, KMT2D и KLF2, свързани с потискане на NF-κB сигналния път.
Conclusions: Изследването показва, че тежестта на заболяването се свързва с транскрипционен профил за активирани неутрофили в кръвта.

bottom of page