top of page

Проект КП-06 Русия-5: Полиспецифичност на имуноглобулин G и А

Активности по проекта

Публикация в колаборация с д.р Горошкова - одобрена, под печат

Активности по проект-1

Дипломна работа за придобиване на образователна степен "Бакалавър"

DiplomnaRabotaMartinaIvanova2021-11-12.png

Дипломна работа за придобиване на образователна степен "Бакалавър"

Тема: Роля на неутрофилите в кожно възпаление

Студент: Мартина Иванова

Защитена на 11.11.2021

Нов Български Университет, Департамент "Биологически науки"

Бакалавърска програма: "Биология и обща микробиология"

Кратко заключение от работата:

Резултатите от дипломната работа показват, че не само специфични антитела към дадена структура в кожата, но и естествените антитела, попаднали в нея могат да индуцират миграция на неутрофили от кръвта и директно от костния мозък. Антителата с повишена полиреактивност, могат да повлияят медиираната от хемокинови рецептори и интегрини инфилтрация, но не променят способността на неутрофилите да формират НЕТ и да продуцират възпалителния цитокин TNF-α, две важни ефекторни функции, поддържащи възпалението. Хипотеза в дипломната работа бе, че механизмите за регулиране на неутрофилната миграция от полиреактивните антитела са: редуциране на броя неутрофили, продуциращи TNF-α, повишаване на апоптозата и директни сигнали за обратна връзка, водещи до повишаване на гранулопоезата и регулиращи мобилизацията само на зрели неутрофили.   

Публикация в колаборация с д-р Горошкова

2021-11-12 (3).png

Induced antigen-binding polyspecificity in human serum IgA

Ekaterina N. Gorshkova, Maxime Lecerf, Irina V. Astrakhantseva, Ekaterina A. Vasilenko, Olga V. Starkina, Natalya A. Ilyukina, Petya A. Dimitrova, Jordan D. Dimitrov, Tchavdar L. Vassilev

doi: https://doi.org/10.1101/2021.09.29.461938

 

Abstract

Recent studies have shown that polyspecific antibodies play an important role in the frontline defense against the dissemination of pathogens in the pre-immune host. Interestingly, antigen-binding polyspecificity can not only be inherent, but also acquired post-translationally. The ability of individual monoclonal IgE and IgG antibodies to acquire polyspecificity following contact with protein-modifying agents has been studied in detail. However, to the best of our knowledge this property of human IgA has previously been described only cursorily. In the present study pooled human serum IgA and two monoclonal IgA antibodies were exposed to buffers with acidic pH, to free heme or to pro-oxidative ferrous ions, and the antigen-binding behavior of the native and modified IgA to viral and bacterial antigens were compared using Western blotting and ELISA. We observed a dose-dependent increase in reactivity to several bacterial extracts and to pure viral antigens. This newly described property of IgA may have therapeutic potential as has already been shown for pooled IgG with induced polyspecificity.

Funding: Russian Foundation for Basic Research (RFBR, project № 19-54-18018) and by the Bulgarian National Science Fund (BNSF, №KP-6-Russia 05).

Активности по проекта-2
bottom of page