top of page

Проект ДН 11_5: Сиртуини  (SIRTs) – нови мишени за фина епигенетична регулация на патологията при ставно възпаление по време на грипна инфекция

Активности по проекта

Публикация

Публикация 

Активности по проект-1

Дипломна работа за придобиване на образователна степен "Бакалавър"

2021-11-13.png

Дипломна работа за придобиване на образователна степен "Бакалавър"

Тема: Ефект на глюкозата върху клетъчната диференциация и функция на човешка клетъчна линия HL60

Студент: София Геройска

Защитена на 11.11.2021

Нов Български Университет, Департамент "Биологически науки"

Бакалавърска програма: "Биология и обща микробиология"

Кратко заключение от работата:

Данните от дипломната работа показват, че високата концентрация на глюкоза е критична за виталносттта и експресията на GLUT1 и SIRT1 при диференциращите се гранулоцити. Тези данни са с особено значение, тъй като хипергликемичният шок се наблюдава при различни метаболитни заболявания, възпаление и инфекции. Получените от нас резултати ни дават основание да предположим, че стресовите условия повлияват експресията на важни ензими, като сиртуините, което би могло да промени метаболизма и дори да репрограмира метаболитно клетките по време на диференциацията им от гранулоцитни прекурсори до зрели неутрофили в костния мозък. Това би било от особено значение при възпаление, свързано или не с инфекция, когато може да се наблюдава т.нар спешна гранулопоеза, процес който кара незрели гранулоцити да мигрират в кръвта и тъканите. Според нашите данни такива незрели клетки биха реагирали в тъканите по-различно от зрелите по отношение на експресията на глюкозни транспортери и на метаболитни регулатори като SIRT1.   

bottom of page