top of page
COVID-19

COVID-19

SARS-CoV2 вирусът предизвиква COVID-19 заболяване

 • Заболяването с COVID-19 се причинява от нов, силно-заразен щам на бетакоронавирус - SARS-CoV2.

 • Инфекцията протича с динамичен имунен отговор, вариращ от затруднено начало до свръх-активиране при тежките случаи.

 • Болестта често включва развитие на остър респираторен дистрес синдром   

Подходи за терапия и ваксини

За момента няма напълно ефективна терапия на COVID-19 болестта.

Работи се в посока за създаване на:

 • антивирусни препарати срещу SARS-CoV2

 • терапевтични серуми, от преболедували съдържащи антитела срещу SARS-CoV2

 • моноклонални антитела за неутрализиране на вируса

 • потискане на острия респираторен синдром​

  • чрез антивъзпалителни агенти

  • чрез трансфер на стволови клетки

MAR. 30, 2020

Автор Маргарита Маринова

Защо използваме RT-qPCR за диагностика на COVID-19?

RT-qPCR е чувстивителен и възпроизводим метод за определяне на вирусна РНК

Методът за полимеразно-верижна реакция (PCR) отнема няколко часа и изисква малки обеми от пробата. Принципът на метода е да се получат повече копия на специфична ДНК от ДНК-съдържаща проба - т.е да се амплифицира специфичната ДНК. В първия етап на PCR реакцията, двете вериги на двойната ДНК спирала физически се разплитат чрез денатурация при висока температура. Във втория етап температурата се понижава и определени праймери се свързват с комплементарни последователности на ДНК от пробата. Праймерите са къси едноверижни ДНК фрагменти – олигонуклеотиди, които имат комплементарна последователност за специфичен ДНК регион и се използват като начална последователност, към която след това се свързват свободни нуклеотиди за синтез на нова ДНК верига. Така праймерът се свързва комплементарно към едноверижен участък от ДНК в пробата и с помощта на ензима ДНК полимераза, се изгражда нова ДНК верига от наличните свободни нуклеотиди. След това синтезираната ДНК се използва за матрица за нов синтез на ДНК верига и на практика се получава верижна реакция, при която оригиналната специфична ДНК се амплифицира експоненциално, като се генерира определено количество от специфичната ДНК - наречено PCR продукт. Колкото повече цикли на амплификация се прилагат, толкова по-голяма е вероятността да се натрупа PCR продукт, който е бил дори в много ниска концентрация в началната проба.

Друг вид PCR е количествения PCR, наречен qPCR. Принципът на този метод е да се следи процеса на амплификация на ДНК, а не да се оценява крайния продукт от PCR реакцията. Амплификацията на ДНК е пропорционална на броя на копията на конкретната ДНК в пробите - така че с qPCR можете да оцените количеството на конкретния PCR продукт в пробата.

RT-PCR е друг метод, който позволява на учените да използват РНК като матрица, върху която да копират ДНК, а след това да се амплифицира специфичното копие ДНК чрез метода qPCR. Този метод се е развил от познанията ни за вирусите, понеже в еукариотните клетки, апаратът за репликация и транскрипция от ензими и фактори осигурява синтез на нова ДНК или на РНК, като се използва за матрица само ДНК. При вирусите обаче има ензим наречен обратна транскриптаза, който позволява да се синтезира ДНК, върху РНК матрица. Днес този вирусен ензим е съставна част от метода RT-PCR, като се синтезира, пречиства и се използва за обратна траскрипция не само на вирусна РНК, но и на РНК изолирана от всяка една клетка. Комбинирането на RT-PCR с qPCR обаче позволява бързо, точно и с висока възпроизводимост да се определи количествено РНК от SARS-CoV2 вирус в проби от гърлен и носен секрет. На Фигурата е описан схематично процеса за диагностика на SARS-Cov2 инфекция с RT-PCR.

APR. 22, 2020

Автор Маргарита Маринова

Как РНК вирусите използват механизмите на клетката гостоприемник в своя полза?

За да може вирусът да съществува, той трябва да зарази жива клетка, защото това е единствения начин, по който може да се възпроизвежда, разпространява и еволюира.

Въпреки че, вирусите се състоят само от нуклеинова киселина (ДНК или РНК) и протеини, които оформят обвивка (капсид), те могат да преживяват чрез адаптация към клетъчните механизми на транскрипция и транслация. Тази стратегия се използва и от ДНК-ови и РНК-ови вируси.

Еукариотните клетки притежават система от механизми за транскрипция и за позитивен и негативен контрол над нея. В тях се синтезират няколко вида РНК молекули:

 • Информационна РНК - иРНК (mRNA), която се образува при транкрипция на ген и се транслира до продукт - протеин. Затова тя се нарича кодища РНК,

 • Рибозомна РНК – рРНК (rRNA), която съставлява 80% от общата РНК. Тя изгражда рибозомите и съответно се разделя на малка РНК (small RNA) и голяма РНК (large RNA). рРНК насочва транслацията на иРНК, чете и декодира последователността в иРНК.

 • Транспортна РНК – тРНК (tRNA), къса РНК, която отговаря за транспорта на аминокиселините в тяхната активна форма до рибозомите, свързването на аминокиселините и образуването на полипептидна верига.

рРНК и тРНК са некодиращи РНК, за разлика от иРНК, т.е от тях не се произвежда продукт протеин. През последните години се установи, че в клетките има голямо разнообразие от некодиращи РНК, някой от които нямат определена функция, а други негативно регулират генната експресия и транскрипция, като микро РНК (microRNA), къси интерфериращи РНК (siRNA), piwi-взаимодействащи РНК (piRNA). Други РНК насочват процесирането на пре-РНК в ядрото като малки нуклеарни РНК (snRNA) или метилирането на рРНК в цитоплазмата като малки нуклеоларни РНК (snoRNA). Това разнообразие от РНК молекули в клетката дава възможност на вирусите да използват различни стратегии за въздействие с РНК механизмите на клетката гостоприемник и на ко-еволюция. Ще се спрем на няколко механизма за ко-еволюция на РНК вирусите. При първата стратегия вирусите се стремят да ползват възможно най-малко материал за синтез, като използват къси РНК и само няколко комплементарни нуклеотида за разпознаване на РНК региона и начало на транскрипция. Във втората стратегия, РНК за разлика от ДНК се стреми да е по-слабо имуногенна. Тя се разпознава от рецептори на придобития имунитет в ендозомата или в цитоплазмата, които обаче може да избягва. В третата стратегия, вирусната РНК се стреми да съхрани информация, не само чрез последователността си, но и чрез вторичната и третичната структура, която придобива. Чрез модификации като метилиране и добавяне на въглехидрати, тя се стреми да стане незабелижима за деградиране, което е четвъртата стратегия. Всички тези стратегии за коеволюция се използват за създаване на определени механизми за интерфериране с РНК на гостоприемника.

Първият механизъм на клетката гостоприемник, е доминиране на вирусната репликация и транскрипция над тази на гостоприемника чрез промяна в транскрипционния контрол. Това е стар еволюционен механизъм, с който вирусите "объркат" и "надхитряват" клетъчната транскрипция. Например при инфекция с херпесни вируси се синтезират много дълги некодиращи РНК, които се задържат в ядрото и доминират количествено над клетъчните РНК. Те също така придобиват тройна спирална структура, която прави тези вирусни некодиращи РНК недостъпни за разграждащи фактори. При РНК вирусите пък, се използва специфичен ензим РНК-зависима –РНК полимераза (RdRp), която копира върху вирусна РНК нова вирусна иРНК, която да се преведе до продукт. Така транскрипцията бързо се измества към вирусна иРНК и количеството и бързо се увеличават за сметка на клетъчните иРНК.

Друга стратегия, която вирусите използват е „смяна на сценария“. Този механизъм ни е познат още като избягване на разграждането на вирусна РНК чрез ускоряване на синтеза и бърза смяна на локализацията им. тРНК, които участват в транслацията, трябва да бъдат разградени след края на полипептидния биосинтез. Но вместо разграждане, те бързо се експортират в цитоплазмата и така избягват деградация поради нестабилност. Този механизъм се използва и от еукариотните клетки, където има специфични последователности в клетъчните тРНК, помагащи експорта им и предотвратяващи разграждането им в ядрото. Този пример е валиден за ДНК вируси, а при РНК вирусите, новосинтезираната вирусна РНК бързо се окомплектова с вирусни протеини в апарата на Голджи и се включва във вакуола, готова за екзоцитоза - така се "сменя сценария" и вирусната РНК пространствено се предпазва от деградация в цитоплазмата.

Третата стратегия е потискане на разграждане на иРНК, чрез бързо полиаденилиране в 5’областта и стабилизиране чрез свързване със специален стабилизиращ протеин. Така иРНК се запазва и може да служи като матрица за нова транслация и синтез на вирусни протеини като не се губи време.

Четвъртата статегия е транслационно рекодиране. Това е начин, използван от много РНК-ови вируси. При него вирусната иРНК използва модифициран стоп кодон, за да се "накъса" транслацията и да се произведат бързо, без загуба на време, няколко изоформи от къси полипептидни вериги или да се "прескочи" рамката на четене, като се използва един и същ транскрипт. Така от къса иРНК могат да се синтезират няколко вирусни протеина. Ускоряване на процеса става и чрез използване на една единствена тРНК за производство на вирусните протеини. Това е един от най-добрите начини да се обърка работата на рибозомите и биосинтеза на полипептидни вериги. Този механизъм обаче е силно зависим от условията в клетката гостоприемник и от степента на вирусната репликация.

В заключение, знанията за разнообразните вирусни адаптационни механизми показва, колко сложни са взаимоотношенията вирус-клетка на молекулярно ниво. Вирусите използват клетъчните механизми като предимство, но трябва да са също много внимателни с начина, по който оперират, за да останат неразградени в и от своя гостоприемник. Въпреки че са много пластични, клетката гостоприемник все още си остава една крепост с много голяма чувствителност към вируси.

Можете за получите повече информация от документалния филм на BBC
В коментарите под това видео се посочва, че американският вирусолог Jonas Salk развива ваксината срещу полиовирус. Когато е попитан за патента над ваксината и кой го притежава, Jonas Salk отговаря: "The people, I would say. There is no patent. Could you patent the Sun?"

APR. 22, 2020

Автор Петя Димитрова

Предполагаеми механизми на анти-вирусна защита при инфекция със SARS-CoV2

Екип от компанията InvivoGen изготви опростена карта на предполагаемия анти-вирусен отговор срещу инфекция със SARS-CoV2.

Заразените клетки разполагат с механизми, чрез които се противопоставят на вируса. Първият механизъм включва разпознаване на вирусна РНК от вътреклетъчни и цитозолни рецептори. Те са част от нашия вроден имунитет и задачата им е да разграничат вирусната от клетъчната РНК. Първият тип рецептори са Toll-like рецепторите (TLRs) 7 и 8, които се експресират върху вътрешната повърхност на ендозомите. Така вирусната РНК в ендозомата на клетката се разпознава от TLR7/8 и се стартират сигнални пътища, водещи до продукция на възпалителни цитокини и на интерферони и рецептори за интерферони. RIG-I-like рецепторите - RIG-I (retinoic-acid inducible gene I) и MDA5 (melanoma differentiation-associated 5) са друг тип рецептори в цитозола на клетката. Тяхната задача е да уловят чужд генетичен материал в цитоплазмата. RIG-I рецепторът има хеликазен домен и разпознава начални последователности от 5’ края на вирусната РНК, които не са характерни за РНК на клетката. След разпознаване от RIG-I се активира сигнален път, водещ до продукция на интерферони. Вероятният изход от заразяването на клетката и разпознаването на чуждите елементи в нея от описаните рецептори е секреция на интерферони и експресията на рецептори, които ги свързват. Рецепторите за интерферони активират сигнална каскада, която води до производството на специфични ензими и анти-вирусни фактори, директно разграждащи вирусна РНК и протеини в цитоплазмата. Предполага се, че при наличие на голям брой вируси в извънклетъчното пространство се получава голямо количество срязан S2 протеин от spykе S протеина и Е протеин от обвивката. Тези вирусни протеини самостоятелно могат да навлязат през йонните канали на клетката, като активират кинази, важни за функцията на вътреклетъчните вродени NOD-like (nucleotide-binding oligomerization domain-like) рецептори наречени NLRP. Тези рецептори формират и активират инфламазомата и пироптоза на клетките. Пироптозата е процес на клетъчна смърт, индуцирана от активиране на възпалителна каскада. Крайният ефект от нея е самоунищожение на заразената клетка. Част от тези защитни механизми са добре описани и характерни за повечето вирусни инфекции, като тепърва предстои да се установят специфичните клетъчни механизми за защита срещу инфекция със SARS-CoV2.

Източник: https://www.invivogen.com/spotlight-covid-19-predicted-immune-responses

APR. 23, 2020

Автор Петя Димитрова

Инфекциозен цикъл на SARS-CoV2

Компанията InvivoGen публикува опростена карта на инфекциозния цикъл на SARS-CoV2

Екип от компанията InvivoGen изработи опростена карта на инфекциозния цикъл на SARS-CoV2 вирус. SARS-CoV2 e сравнително голям по размери коронавирус с обвивка. Той съдържа едноверижна позитивна РНК (~30 kb). Вирусът има следните структурни протеини: S spyke гликопротеин (важен за свързване с клетъчен рецептор и проникване в клетката), Е малък гликопротеин от обвивката (важен за регулиране на йонните канали), M мембранен/матриксен протеин (важен за оформяне на вируса и свързване с нуклеокапсид), N нуклеокапсид протеин (свързва се с РНК и поддържа структурата на вирусния геном). Вирусът носи РНК с информация за следните гени – в първите 2/3 от 5’ края има гени за 2 полипротеини pp1a и pp1ab, които образуват ензима репликаза. В 1/3 от 3’ края на РНК се намират гените за четирите структурни протеина и допълнителни протеини, които поддържат вирусната репликация и сглобяване. Инфекциозният цикъл на вируса започва след свързване на вирусния S протеин за рецептор, експресиран върху клетката (ACE2, DC-SIGN). По време на това свързване S протеинът се срязва от протеази до две субединици, едната S1 се свързва за рецептора, а другата S2 субединица продължава да се нарязва, като крайната цел е „фузия” на свързания вирус с клетъчната мембрана. При този процес наречен ендоцитоза се образува вакуола, носеща комплекса вирус-рецептор, наречена ендозома. Ендоцитозата се използва от различни вътреклетъчни патогени, като механизъм за навлизане в таргетната клетка, както и от цитокинови рецептори или рецептори за растежни фактори. Вирусът в ендозомата чрез Е протеина и регулация на йонните канали повишава пропускливостта на ендозомата и успява да инжектира своята РНК в цитоплазмата на клетката. След това вирусната РНК използва клетъчните механизми за транскрипция, репликация на генома и за транслация на структурни протеини. Новият вирус се сглобява в апарата на Голджи, получава обвивка и с помощта на вакуола и фузия с клетъчната мембрана (процес на eкзоцитоза) се отделя навън.

Източник: https://www.invivogen.com/spotlight-covid-19-infection

Feb. 19, 2021

Автор Петя Димитрова

Какво е участието на неутрофилите, клетки от вродения имунитет, в патологията на COVID-19 болестта?

Eкипът на Chrystel Becker коментира ролята на неутрофилите при инфекция със SARS-CoV2 в публикация в Nature Review Immunology.

При критично болни пациенти с COVID-19 се наблюдава повишаване на съотношението между неутрофили и лимфоцити. Този показател се използва и за прогнозиране на вътреболничната смъртност при инфекцията. При аутопсия на белия дроб на починали пациенти се открива интензивна неутрофилна инфилтрация през белодробните капиляри, неутрофилна екстравазация към алвеоларните пространства и мукозит, причинен от неутрофилите. Наблюдава се и повишено отделяне на неутрофилното съдържимо под формата на филаментозни мрежи наречени NETs, които съдържат ензими и хистони и се наблюдават при активиране на неутрофилите. В неутрофилите при инфекцията има повишен оксидативен стрес в резултат от дисбаланс между оксидантни и антиоксидантни механизми и рeакции. Увеличеното отделяне на реактивни кислородни радикали води до увреждане от окисление на макромолекули в клетките - например окислението на липидите води до липидна пероксидация, на ДНК до увреждане и невъзможност за поправка на ДНК. Кислородният стрес се съпровожда и от намалена антиоксидатна защита, която не може да компенсира окислителните реакции и генерирането на токсични кислородни радикали в неутрофилите. Например има данни, за връзка между намалена експресия на антиоксидантния ензим супероксид дисмутаза 3 (SOD3) в белия дроб при пациенти в напреднала възраст с COVID-19 и тежестта на заболяването. Интересни данни показват, че неутрофилите са по-малко реактивни и са предимно адхерирали за паренхима на белия дроб при деца, като при тях няма компорементирани антиоксидатни механизми. Счита се, че това е една от причините децата да са по-малко склонни към развитие на тежки форми на COVID-19. Въз основа на тези данни екипът на Chrystel Becker дискутира и описва механизма на участие на неутрофилите в патологията на COVID-19. При лица, които не са изложени на риск, излишък на реактивни кислородни радикали (ROS) се уравновесява от увеличаване на антиоксидантната защита в неутрофилите. При пациенти с увреждания и по-тежки форми на инфекцията, редокс балансът и производството на радикали са извън контрол, което води до пероксидация на мембраната на еритроцитите (RBC). Това от своя страна активира неутрофилите, циркулиращи в кръвоносните съдове. Прекомерният оксидативен стрес може да е отговорен за алвеоларното увреждане и тромбозата при COVID-19. Излишъкът от реактивни кислородни радикали разрушава баланса между Fe2+/Fe3+ йони и нарушава хомеостазата на желязото. Когато желязото е под формата на Fe2+, то хемът от хемоглобина се свързва с кислород, докато Fe3+ е в по-висока степен на окисление и ограничава свързването на хемът от хемоглобина с кислород, което води до намаляване на ефективността на транспорта на кислород, въпреки високото снабдяване с кислород при дишане (дори и при вентилиране). Авторите считат, че антиоксидантите и еластазните инхибитори могат да имат терапевтичен потенциал при тежки случаи на COVID-19.

Източник: Tissue damage from neutrophil-induced oxidative stress in COVID-19 | Nature Reviews Immunology

Фигура от https://www.nature.com/article
bottom of page